Tisztelt Tagok!

A Magyar Tengerkutató Búváregyesület elnöke Taggyűlést hirdet meg a következő időpontban és helyszínen:

Időpont: 2022. január 26. (szerda), 18 óra.
Helyszín: 1064 Budapest, Vörösmarty utca 47/a.

Határozatképtelenség esetén a megismételt Taggyűlés új időpontja: 2022. január 26. / 18:15 óra

A megismételt Taggyűlés helyszíne: 1064 Budapest, Vörösmarty utca 47/a.
A Taggyűlés napirendi pontja: határozat hozatal az Egyesület megszüntetéséről

Bemutatkozás

Első búvárszemüvegünk olyan szomjúságot keltett a lelkünkben, amilyet nem lehet többé lecsillapítani, és amely egy életre a tengerhez láncolt bennünket.
A gyerekes nézelődésből áttértünk a készülékes merülésekre, fényképezésre, filmezésre. Búvárfiziológiai tanulmányokba kezdtünk, hogy biztonsággal tudjuk mindezt tenni.

Mi az ördögnek mászkálnak maguk a tenger alatt?
Kérdik sokszor gyakorlatias embertársaink. Számukra ez a kérdés örök talány marad.

A földön az állatok és a növények lakta réteg igen vékony. A tengerekben viszont mindenütt lüktet az élet. Az élet tere ezerszer tágabb mint a miénk.
De bármilyen csábító is a víz, mégsem a mi elemünk. A tengerre vonatkozó legcsekélyebb ismeret is csak verejtékes munka gyümölcse lehet. Hány merész elgondolás tört meg a tenger dühödt ellenállásán. A tenger szembeszegezi velünk a hideget, a nyomást, viharokat.

A tenger felkutatása csak a technika fejlődésével párhuzamosan mehet végbe. A tengerek kora éppen most kezd felvirradni az ember számára, s ennek az oka az, hogy a szükséges feltételek már csaknem mind megértek. Az egyéni erőfeszítések és találmányok kevéssé siettetik az elkerülhetetlen haladást: Leonardo da Vinci lángelméjét meddőségre ítélte korának technikai fejletlensége. Egy modern irányzat azt hirdeti, hogy pusztán a technika eszközeivel, az ember közreműködése nélkül is minden ismeretet megszerezhetünk. Ez nyilvánvalóan nem így igaz! Ha az ember elhatározza, hogy meghódítja a tengert az ö aktív közreműködése, részvétele nélkül nem megy. A Mount Everest átrepülése pótolhatta Hillary merész tettét. Nem.

Miért akarja mindenáron megmászni az Everestet?- kérdezték egyszer Mallorytól.
Azért, mert ott van- hangzott az egyszerű válasz.

Mi sem tudunk mást válaszolni.

(Jacques-Yves Cousteau)

Oktatás

NAUI WORDWIDE

A tanfolyam NAUI oktatási rendszerben zajlik, ez egy 1960-ban, Amerikában alakult búvároktatási rendszer, ami pillanatnyilag a legmodernebb ismeretekkel rendelkezik a búvártudományokban és a búvárok képzésében. (Amerikai Haditengerészet búvárkiképző rendszere)

NAUI búvár minősítések

Skin Diver (Légzőkészülék nélküli búvártanfolyam):
A tanfolyam elvégzése után a hallgatók nyíltvízben, felügyelet nélküli, légzés visszatartásos merülési tevékenységet hajthatnak végre.

Scuba Diver (Légzőkészülékes kezdő búvártanfolyam):
A hallgatók az alapvető elméleti és gyakorlati tudást, jártasságot sajátítják el a légzőkészülékes merülésről. A tanfolyam elvégzése esetén a hallgató felügyelet nélküli, nyíltvízi merülési tevékenységre jogosult.

Advanced Scuba Diver (Haladó búvártanfolyam):
Minősített búvároknak nyújt képzést. Célja, hogy különböző búvártevékenységek végzésébe vezesse a hallgatókat.

Master Scuba Diver (Mesterbúvár tanfolyam):
Minősített búvároknak nyújt képzést. Az elméleti anyag az előző tanfolyam kibővített változata. Célja a hallgatók tudásának nyílt vízben történő gyakorlati fejlesztése.

Speciális tanfolyamok:
Éjszakai búvár, Víz alatti környezet, Víz alatti fotós, Kutató és felfedező, Vadász és gyűjtő, Üregi búvár, Jég alá merülő, Barlangi búvár, Roncs (külső), Mélymerülő, Roncs (behatolás), Nitrox Mentőbúvár, Haladó mentőbúvár.

Vezető szintű tanfolyamok

Légzőkészülék nélküli búvároktató tanfolyam (Skin Diving Instructor):
Ez a vezetőszintű tanfolyam olyan oktatóknak, akik kiképzik, minősítik és kiadják a minősítéseket a légzőkészülék nélküli búvár hallgatók számára.

Segédoktató tanfolyam (Assistant Instructor):
A NAUI Segédoktató egy vezetőszintű minősítés. Célja, hogy bevezesse a hallgatókat a búvároktatás alapjaiba.

Búvármester tanfolyam (Divemaster):
A NAUI Búvármesteri tanfolyam a legmagasabb vezetőszintű minősítés az oktatói minősítés kivételével. Célja, hogy gyakorlott és hozzáértő búvárokat képezzen, akik nyílt vízi merüléseket vezetnek és szerveznek a minősített búvárok számára.

Búvároktató tanfolyam (Instructor):
A NAUI búvároktató tanfolyam (ITC) a NAUI szabványok szerint búvároktatókat képez.

Információ:  Kálmán István NAUI Instructor Trainer (#32769)

info@tengerkutato.hu
Telefon: 06-30-99-29-300

Alapszabály

A Magyar Tengerkutató Búváregyesület Elnöksége:

Kálmán István elnök
Mocsár László alelnök
Lovász Zoltán főtitkár

A Magyar Tengerkutató Búváregyesület Felügyelő Bizottsága:

Ámon László
Borovszky Péter
Dr. Szabó Ákos

I. Az egyesület főbb adatai:

Az Egyesület neve: Magyar Tengerkutató Búváregyesület
Az Egyesület rövidített neve: M.T.B.E.
Az Egyesület neve angolul: Hungarian Oceanographic Divers Association
Az Egyesület székhelye: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 43.
Az Egyesület jogi személy.

  II. Az egyesület főcélkitűzése:
 • A tavakban és tengerekben rejlő romokról, roncsokról, valamint az ott található élővilágról fotósorozatok és filmfelvételek készítése, ezáltal azok megismertetése a nagyközönséggel.
 • A tengeri élővilág megismertetése annak megóvása érdekében.

Az egyesület további céljai:

 • Az egészséges életmódra nevelés.
 • Szabadidős és rekreációs célú – készülékes és szabadtüdős – búvárkodás minél szélesebb körű lehetőségének megteremtése.
 • A merüléssel kapcsolatos ismeretek folyamatos frissen tartása, bővítése.
 • A búvársport szinten tartása, fejlesztése, valamint utánpótlás nevelése.
 • Nemzetközi merülési szabályzat megismertetése.
 • Rávilágítani, és széles körben bemutatni a tengeri környezet életünkben betöltött szerepének fontosságát.
 • A megmaradt tengeri élővilág megóvása.
  • III. Az Egyesület tevékenysége:

A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban Kh. tv.) alapján az Egyesület a következő közhasznú tevékenységeket folytatja: nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; kulturális tevékenység; természetvédelem, állatvédelem; környezet­védelem.

Az Egyesület a következő közhasznú szolgáltatásokat végzi, melyeket korlátozás nélkül bárki igénybe vehet:
A tavakban és tengerekben rejlő romokról, roncsokról, valamint az ott található élővilágról fotósorozatok és filmfelvételek készítése, s azok bemutatása a nagyközönségnek.

  • Ismeretterjesztő, oktató és továbbképző előadásokat, rendezvényeket, bemutatókat, filmvetítéseket szervez a tengeri élővilágról.
  • Ismeretterjesztő és oktatási segédanyagokat ad ki, szerez be és forgalmaz.
  • Internet honlapot működtet.
  • Találkozókat, tanfolyamokat, továbbképzéseket és konferenciákat, valamint búvárexpedíciókat szervez és bonyolít le.
  • Együttműködik bel- és külföldi társszervezetekkel és intézményekkel.
  • Időszakosan nyomtatott és elektronikus körleveleket bocsát ki.
  • Folyamatos tudásbeli és technikai fejlődés.
  • A búvársporttal kapcsolatos lexikális tudás bővítése.
  • Az újdonságok technikai részleteinek megismerése.
  • Nemzetközi merülési szabályzat megismerése.
  • Búvártalálkozók szervezése és különböző országok búvárainak tapasztalatcseréje.

Az egyesület tagjainak az alábbi lehetőségeket biztosítja:

 • Igény esetén tanfolyamok szervezése.
 • Úszási lehetőség biztosítása uszodában
 • A tagok egyéni búvár útjainak támogatása:
 • Felszerelés kölcsönzéssel.
 • Kapcsolat felvétellel.
 • Utazásszervezéssel.
 • Túravezetéssel.

Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljai elérése érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

A szervezet befektetési tevékenységet nem folytat.

Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott tevékenységre fordítja
(kivonat az egyesület alapszabályából)

IV. A tagság formái:

 1. Az Egyesületnek lehetnek alapító-, rendes- és tiszteletbeli tagjai. A tagok száma korlátlan. A tagok bármilyen állampolgárságú, 15 évesnél idősebb magánszemélyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok is lehetnek.
 2. Alapító tagnak az számít, aki az Egyesület alapító taggyűlésén jelen volt. Az alapító tagok rendes tagnak minősülnek.
 3. Rendes tag lehet minden olyan magán- vagy jogi személy, akinek felvételét az Egyesület legalább két rendes tagja javasolja, felvételét kéri az Egyesületbe, annak alapszabályát elfogadja, befizeti a csatlakozási díjat és a megállapított tagdíj fizetésére kötelezettséget vállal. Az egyesületi tagság megadásáról az elnökség dönt. Az Egyesület tagjai tagsági igazolványt kapnak. A tagdíjat és a csatlakozási díjat a taggyűlés évente előre határozza meg.
 4. Tiszteletbeli taggá választható az a magánszemély, aki az Egyesület érdekében kifejtett tevékenységével, illetve az amatőr tengerkutató búvárkodás területén végzett munkájával rendkívüli érdemeket szerzett. A tiszteletbeli tagokat a közgyűlés választja.

V. A tagok jogai

 1. Az egyesületi tagsággal járó jogok csak a tagokat illetik meg. Az egyesületi tagsággal járó jogok más személyre át nem ruházhatók.
 2. Az Egyesület minden rendes tagja bármilyen egyesületi tisztség betöltésekor választhat és választható. Ezen jogok a külföldi állampolgárságú illetve jogi személy rendes tagokat is különbségtétel nélkül megilletik.
 3. A közgyűléseken az Egyesület minden rendes tagjának hozzászólási, javaslattételi és szavazati joga van. Az Egyesület választott tisztségviselőihez bármely – az Egyesületet érintő – ügyben kérdéssel, javaslattal és panasszal fordulhat. Az őt közvetlenül vagy közvetve érintő ügyekben az Egyesület dokumentumaiba betekinthet. Jogi személyű rendes tag esetén az ezen pontban szereplő jogokkal egy fő megbízott képviselő élhet.
 4. Az Egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát bármely tag a tudomásra jutástól számított 30 napon belül bíróság előtt megtámadhatja.
 5. A tagok használhatják az Egyesület által biztosított eszközöket, lehetőségeket, részt vehetnek az Egyesület rendezvényein, részesülhetnek az Egyesület által nyújtott kedvezményekben.
 6. A tiszteletbeli tagokat megilletik a rendes tagokat megillető jogok, azonban mentesülnek az éves tagsági díj megfizetése alól.

VI. A tagok kötelességei

 1. Az Egyesület minden tagja betartja az alapszabályt, és az Egyesület céljai érdekében tevékenykedik.
 2. A tagok a vállalt tagdíjfizetési kötelezettségüknek mindenkor eleget tesznek, ez a kötelezettség a tiszteletbeli tagokat nem érinti.
 3. Az Egyesület minden tagja köteles búvárhoz méltó magatartást tanúsítani.

VII. A tagság megszűnése

 1. A tagság automatikusan megszűnik elhalálozás – ill. jogi személy tag esetében annak jogutód nélküli megszűnése – által.
 2. Bármely tagsági forma megszűnik kilépés útján, ha a tag ezen szándékát az elnökséggel írásban közli.
 3. A rendes tagság megszűnik törlés útján, ha a tag az éves tagdíját a megállapított határidőig felszólítás ellenére sem fizeti be.
 4. Bármely tagsági forma megszűnhet kizárás útján. Ki lehet zárni azt a tagot, aki az Egyesület érdekeit veszélyezteti, bűncselekményt követ el, vagy az alapszabályt súlyosan megszegi. A tagok kizárása az Elnökség hatáskörébe tartozik. Az Elnökség ilyen értelmű írásos határozatát indokolni kell, és azt az érintett tag a kézhezvételtol számított 15 napon belül a közgyűléshez megfellebbezheti.
 5. A tagság megszűnése esetén a már befizetett tagdíj vissza nem igényelhető.

VIII. Az egyesületi vagyon
1. Az egyesületi vagyon forrásai:
– tagdíjak,
– egyesületi rendezvények bevételei,
– adományok, alapítványok, támogatások,
– promóciós, reklám támogatások,
– az egyesület felszerelésének bérletbe adásából származó bevételek,
– egyéb bevételek.
2. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – a tagdíj megfizetésén túl – saját vagyonukkal nem felelnek.

X. A közgyűlés

A közgyűlés – az alapszabály szerint összehívott – közgyűlésen megjelent teljes jogú tagok összessége, az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve. Kétféle közgyűlés lehet: rendes és rendkívüli.

 1. Az elnökség minden egyesületi évben, amely a naptári évvel megegyezik, rendes közgyűlést hív össze, amelynek időpontjáról, helyéről és napirendjéről minden tagot legalább 15 nappal előbb értesít.
 2. Az elnökség sürgős testületi döntést igénylő kérdésekben rendkívüli közgyűlést hívhat össze. Össze kell hívni a rendkívüli közgyűlést, ha azt az elnökség vagy a számvizsgáló bizottság kéri, illetve ha a szavazati joggal rendelkező tagok legalább egyharmada – a megvitatandó tárgy megjelölésével – írásban kéri. A rendkívüli közgyűlés időpontjáról, helyéről és napirendjéről minden tagot legalább 15 nappal előbb értesíteni kell.
 3. Az Egyesület közgyűlései nyilvánosak, azokon megfigyelőként bárki részt vehet.
 4. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek tartalmaznia kell a közgyűlés lényeges mozzanatait, minden határozatát és a szavazások szavazatarányát. A jegyzőkönyvet az elnök, a számvizsgáló bizottság egy jelenlévő tagja és a jegyzőkönyvvezeto írja alá.
 5. A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, akinek esetében a Kh. tv. 8. § (1) bekezdésben meghatározott összeférhetetlenségi feltételek fennállnak.

XI. A közgyűlés határozatképessége

 1. A közgyűlés általában akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagoknak legalább az 50%-a + 1 fo jelen van. A közgyűlés az elé utalt ügyekben – az alábbi kivételekkel – általában szótöbbséggel dönt.
 2. Más egyesülethez csatlakozás, valamint az Egyesület feloszlása és ez esetben a vagyon felhasználása tárgyában egybehívott közgyűlés csak akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagoknak legalább kétharmada jelen van. Az ilyen tárgyban hozott határozatok érvényesítéséhez a jelenlevők legalább háromnegyedének hozzájárulása szükséges.
 3. Amennyiben a közgyűlés a fentiek szerint nem határozatképes, úgy a közgyűlést 30 napon belül változatlan napirenddel újra össze kell hívni. A megismételt közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes, ha erről a tagokat az eredeti meghívóban előre tájékoztatták.
 4. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt. A szavazás általában nyilvános, személyi ügyekben azonban titkos.
  1. XII. A közgyűlés döntési jogköre

A közgyűlés az Egyesület összes ügyeiben határozhat, az alábbi ügyek azonban kizárólag a közgyűlés hatáskörébe tartoznak:

 1. az alapszabály megállapítása és módosítása;
 2. az elnöknek és a számvizsgáló bizottság tagjainak megválasztása;
 3. a választott testületek és tisztségviselők beszámoltatása, visszahívása;
 4. az elnökségi éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadása;
 5. az éves költségvetés jóváhagyása;
 6. az éves tagdíj megállapítása;
 7. az éves és távlati munkaterv jóváhagyása;
 8. a tagok indítványainak és panaszainak tárgyalása;
 9. a tiszteletbeli tagok és a tiszteletbeli elnök megválasztása;
 10. más egyesülethez csatlakozás elhatározása;
 11. döntés az Egyesület feloszlása, és ez esetben az egyesületi vagyon felhasználása tárgyában;
 12. döntés más társadalmi szervezettel való egyesülés kimondásáról.

XIII. Az elnökség megbízatása

 1. Az elnökség a közgyűlések közötti időszakban az Egyesület legfőbb irányító testülete.
 2. Az Egyesület elnöke az elnökség elnöke. Az elnökség tagjait a közgyűlés választja 2 éves megbízatással. Az elnökség tagjainak létszáma 4 fő, melybe beleértendő egy elnök, két elnökhelyettes és a főtitkár.
 3. Nem lehet az elnökség tagja az a személy, akinek esetében a Kh. tv. 9. § (1) bekezdésben meghatározott összeférhetetlenségi feltételek fennállnak.
 4. Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, akinek esetében a Kh. tv. 8. § (1) bekezdésben meghatározott összeférhetetlenségi feltételek fennállnak.

XIV. Az elnökség ülései

 1. Az elnökség minden évben legalább két ülést tart. Ezen felül rendkívüli elnökségi ülést kell összehívni, ha azt az elnökségi tagoknak legalább az egyharmada vagy a számvizsgáló bizottság írásban kéri. Az elnökség üléseit az elnök hívja össze, amelynek időpontjáról, helyéről és napirendjéről minden elnökségi tagot legalább 15 nappal előbb értesít.
 2. Az elnökség ülései nyilvánosak, azokon megfigyelőként bárki részt vehet.
 3. Az elnökség határozatképes, ha ülésén tagjainak legalább a kétharmada jelen van, szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
 4. Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a jelenlévők névsorát, az ülés lényeges mozzanatait és minden határozatát, valamint a döntések szavazatarányát. Ha bármelyik elnökségi tag kéri, akkor a nevét is szerepeltetni kell a támogatók, illetve ellenzők között. A jegyzőkönyvet az elnök és a jegyzőkönyvvezető írja alá és az elnök által kijelölt elnökségi tag hitelesíti.

XV. Az elnökség jogköre
Az elnökség dönt minden olyan lényegesebb ügyben, amit az alapszabály nem utal kifejezetten a közgyűlés hatáskörébe:

 1. Ellenőrzi a közgyűlés határozatainak végrehajtását.
 2. Meghatározza az Egyesület ügyrendjét.
 3. Dönt a közgyűlés elé nem utalt, fontosabb szakmai, szervezeti és gazdasági kérdésekben, és ellenőrzi e döntések végrehajtását.
 4. Konkrét feladatokra az elnökség tagjaiból és meghívott szakértőkből munkabizottságokat hoz létre, meghatározza azok megbízatását és ellenőrzi munkájukat.
 5. Megállapítja a soron következő közgyűlés napirendjét, intézkedik a napirendi pontok elokészítéséről.

XVI. Az elnökség feladatai

 1. Végrehajtja a közgyűlés határozatait, és tevékenységéről annak beszámol.
 2. Gondoskodik az Egyesület szakmai, mozgalmi és gazdasági tevékenységének szervezéséről.
 3. Gondoskodik az Egyesület teljes ügyviteléről, adminisztrációjáról és vagyonkezeléséről, irányítja és ellenőrzi az esetleges ügyintézők munkáját.

XVII. A főtitkár jogköre, feladatai

 1. Végrehajtja a közgyűlés és az elnökség döntéseit, és tevékenységéről azoknak rendszeresen beszámol.
 2. Előkészíti és megszervezi az elnökségi üléseket és közgyűléseket.
 3. Nyilvántartást vezet a közgyűlési és elnökségi határozatokról, valamint a beszámolókról és jelentésekrôl.
 4. Gondoskodik arról, hogy a közgyűlési és elnökségi határozatok, valamint a beszámolók és jelentések az Egyesület tájékoztatójában, valamint egyéb írásos és elektronikus fórumain nyilvánosságra kerüljenek, továbbá az érintettekkel írásban közli a határozatokat.
 5. Biztosítja, hogy az Egyesület működésével kapcsolatos iratokba bárki betekinthessen, valamint az éves közhasznúsági jelentésről saját költségére másolatot készíthessen.
 6. A szervezet bankszámlája felett az elnök és a főtitkár együttesen jogosult rendelkezni.

XVIII. Az elnök és az elnökhelyettesek hatásköre/lh>

 1. Az elnök hivatalosan képviseli az Egyesületet más intézményekkel, testületekkel folytatott tárgyalásokon, az Egyesületet a hatóságok felé is az elnök képviseli.
 2. Az elnök aláírásával hitelesíti az Egyesület fontosabb szervezeti okmányait, szerződéseit.
 3. A szervezet bankszámlája felett az elnök és a főtitkár együttesen jogosult rendelkezni.
 4. Az elnök vezeti az elnökség üléseit és a közgyűlést.
 5. Az 1., 2., 3., és 4. pontokban szereplő jogokat az elnök akadályoztatása esetén az első elnökhelyettes – Mocsár László – gyakorolja.

XIX. A számvizsgáló bizottság megbízatása

 1. A számvizsgáló bizottság ellenőrzi az Egyesület működését és gazdálkodását. Létszáma 3 fő. tagjait a közgyűlés választja az Egyesület tagjai közül, 2 év időtartamra.
 2. Nem lehet a számvizsgáló bizottság tagja az a személy, akinek esetében a Kh. tv. 8.§ (2) bekezdésben meghatározott összeférhetetlenségi feltételek fennállnak.
 3. A számvizsgáló bizottság tagjai megbízatásuk tartama alatt semmilyen más egyesületi tisztséget nem tölthetnek be, és ügyintézői feladatot sem vállalhatnak az Egyesületnél.

XX. A számvizsgáló bizottság jogköre, feladatai

 1. A számvizsgáló bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.
 2. A bizottság tagjai az elnökség ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek.
 3. A számvizsgáló bizottság az Egyesület elnökségétől jelentést, ügyintézőitől tájékoztatást kérhet, az Egyesület könyveit, iratait bármikor megvizsgálhatja.
 4. A számadási év lezártával megvizsgálja az Egyesület könyveit és iratait, és vizsgálata eredményéről a közgyűlésnek írásban jelentést tesz.
 5. Amennyiben az Egyesület működése során olyan súlyos szabálytalanságot észlel, amiben a közgyűlés döntése szükséges, vagy amiben a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel, köteles a közgyűlés összehívását kezdeményezni, és az ülésen az elnökséget tájékoztatni. Ha a közgyűlés a számvizsgáló bizottság kezdeményezésére 30 napon belül nem ül össze, a számvizsgáló bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
 6. A számvizsgáló bizottság működésére az elnökség működési szabályait kell alkalmazni, valamint hatáskörét a Khtv. 11.§-a határozza meg.

XXI.
Az Egyesület munkájának eredményessége érdekében működésének szakterületén szakcsoportokat alakíthat, amelyek egyesítik és irányítják az egyes részterületeken tevékenykedő tagok munkáját. Az Egyesület tagjai bármelyik szakcsoportba beléphetnek.
Egy tag több szakcsoportban is tevékenykedhet. A belépés szóbeli nyilatkozat alapján, a szakcsoport tagjainak névsorába való felvétellel történik. A kilépés szintén szóbeli nyilatkozat alapján, a névsorból való törléssel valósul meg.

XXII.
Más szervezetekkel és intézményekkel való együttműködés feltételeit az alapszabály szellemében fogalmazott, kétoldalú megállapodásokban kell rögzíteni. Ezeknek a megállapodásoknak a szövegét az elnökség hagyja jóvá. A szerződésekről a soron következő közgyűlést részletesen tájékoztatni kell. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoktól támogatást nem kap, és számukra támogatást nem nyújt

XXIII.
Az Egyesület megszűnik feloszlásának közgyűlés általi kimondásával, más egyesülettel való egyesüléssel, feloszlatással, illetőleg megszűnésének megállapításával.

XXIV.
A testületi szervek döntéseit a szervezet ügyintéző szerve nyilvántartja a határozatok tárában. Ebben fel kell tüntetni a döntések tartalmát, időpontját, hatályát, a támogatók és az ellenzők számarányát (nyílt szavazás esetén) személyét. A titkár gondoskodik a szervezet döntéseinek érintettekkel való közléséről írásban, igazolható módon. A testületi szervek döntéseit a szervezet székhelyén elhelyezett hirdető táblán hozza nyilvánosságra, valamint elektronikus üzenet (e-mail) formájában elküldi a tagoknak. A szervezet működésével kapcsolatban keletkezett iratokba bárki betekinthet, a szervezet székhelyén előre egyeztetett időpontban. A szervezet működésének módjáról, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, valamint beszámolói közléseiről időszaki kiadványaiban és Internet honlapján tájékoztatja a nyilvánosságot.

XXV.
Jelen alapszabályt az Egyesület 2002. április 6-i közgyűlése nyílt szavazással, szótöbbséggel elfogadta. Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az 1989. évi II. és az 1997. évi CLVI. törvény valamint a Polgári Törvénykönyv az irányadó.
Az Egyesület felett a Fővárosi Főügyészség gyakorol törvényességi felügyeletet.

Budapest, 2003. január 29.
 

Kálmán István
elnök

Kapcsolat

Telefon: +36-30-992-9300 / +36-1-704-9004